Algemene voorwaarden

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

Bijzondere Banen: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56865759, de eigenaar en exploitant van de website www.BijzondereBanen.nl

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie door Bijzondere Banen een overeenkomst wordt gesloten, met betrekking tot de diensten van Bijzondere Banen en met betrekking tot het gebruik van de website Bijzonderebanen.nl.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Bijzondere Banen, op basis waarvan opdrachtgever de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van door Bijzondere banen aangeboden diensten dan wel gebruik maakt van de site www.bijzonderebanen.nl.

Site: het door Bijzondere Banen op internet verzorgde platform www.BijzondereBanen.nl, dat tot doel heeft kandidaten met een beperking en werkgevers in contact te brengen.

Diensten:door Bijzondere Banen aangeboden diensten, bijvoorbeeld organisatieadvies, werving, selectie, bemiddeling, support en het gelegenheid bieden voor het plaatsen van een advertentie, bedrijfsinformatie en diverse arbeidsmarktgerelateerde uitingen op de site.

Advertentie: arbeidsmarkt gerelateerde uitingen, arbeidsmogelijkheden en vragen van opdrachtgever geplaatst op de site.

Gebruikers:

  • particulieren die in een profiel persoonlijke informatie op de site plaatsen, werk zoeken op de site en contact hebben met bedrijven.
  • bedrijven die een bedrijfsprofiel, arbeidsmogelijkheden plaatsen op de site en die in contact treden met kandidaten die hun profiel op de site hebben geplaatst.

2. Aanbieding en overeenkomst

Alle aanbiedingen van Bijzondere Banen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Een overeenkomst met Bijzondere Banen komt tot stand nadat de opdrachtgever / gebruiker zich via de website heeft ingeschreven en van de inschrijving via de mail een bevestiging heeft ontvangen.

3. Beëindiging van de overeenkomst en gebruik van de site

3.1

Bijzondere Banen is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadevergoedingsverplichtingen, indien het een opdrachtgever betreft die niet bij de doelstellingen past van Bijzondere Banen, of oneigenlijk gebruik betreft van de diensten van Bijzondere Banen. Deze bevoegdheid van Bijzondere Banen geldt eveneens voor diensten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.
In andere situaties dan genoemd in 3.1 geldt dat ieder der partijen de overeenkomst kan ontbinden, indien de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste 30 dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

3.2

Bijzondere Banen is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien opdrachtgever, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, dan wel uitgesproken of indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Bijzondere Banen zal in geval van een dergelijke beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Bedragen die Bijzondere Banen vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

4. Tarieven en prijzen

Bijzondere Banen is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen..
Alle prijzen zijn in Euro's, te vermeerderen met BTW, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. Bijzondere Banen is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.

5. Betaling

Bijzondere Banen hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn maakt Bijzondere Banen aanspraak op de wettelijke handelsrente alsmede op buitengerechtelijke incassokosten, die ten minste 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van €100,-. De ten gevolge van niet of niet tijdige betaling gemaakte proceskosten en/of executiekosten zullen op de opdrachtgever worden verhaald.
Bijzondere Banen is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Bijzondere Banen bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of volledige betaling op voorhand, voordat Bijzondere Banen tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

6. Adverteren

Opdrachtgever verstrekt aan Bijzondere Banen alle noodzakelijke informatie waarvan opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst door Bijzondere Banen.
Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code daaraan stelt. Bovendien behoudt Bijzondere Banen zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op de site worden aangeboden, zodanig te wijzigen dat deze voldoen aan de in de wet gestelde eisen, waarbij gedacht kan worden aan de Wet Persoonsgegevens en de wetten geldende voor arbeidsrecht en anti discriminatiewetgeving in het bijzonder ten aanzien van de werving en selectie van werknemers.

7. Gebruik Site ten behoeve van vacatures

Ten behoeve van de communicatie tussen Bijzondere Banen en opdrachtgever die geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dragen beide partijen zorg voor een standaard virus- en spamprotectie. Bijzondere Banen is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
De opdrachtgever dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.
De informatie van opdrachtgevers wordt uitsluitend op de site gepubliceerd met het doel geïnteresseerden in staat te stellen te reageren op het werkaanbod en zich te presenteren als kandidaat.
Bijzondere Banen mag zonder voorafgaande bekendmaking de site (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Bijzondere Banen ontstaat.
Het is opdrachtgever niet toegestaan om respondenten op geplaatste arbeidsmogelijkheden door te verwijzen naar, door te linken naar, te refereren aan of op wat voor manier dan ook aandacht te vestigen op (websites van) derde partijen, waaronder met name wordt verstaan werving- en selectiebedrijven in de ruimste zin van het woord.
Onverlet het overige in dit artikel 7 bepaalde, zal de opdrachtgever zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de diensten, de site en de gegevens waartoe middels de diensten of de Site toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan.

  • het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan gebruikers van de site ('spammen') die niet strekken tot de invulling van de arbeidsmogelijkheden;
  • het benaderen van gebruikers voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de gebruiker zich bij Bijzondere Banen heeft aangemeld, daaronder mede begrepen het aanbieden van arbeidsbemiddelingdiensten zonder dat van een concrete arbeidsmogelijkheden is;
  • het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van Bijzondere Banen ('spideren'/'harvesten'/'uitmelken'). Indien Bijzondere Banen een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door opdrachtgever, dan is opdrachtgever Bijzondere Banen zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EURO 1.000 (duizend EURO) per gebeurtenis en is Bijzondere Banen gerechtigd om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden. Naast een boete kan er een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

8. Contractsovername

De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) die door de opdrachtgever worden gesloten met Bijzondere Banen, mogen niet (gedeeltelijk) worden overgedragen aan derden noch door derden worden gebruikt.

9. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst, al dan niet ontwikkeld door Bijzondere Banen ten behoeve van opdrachtgever, blijven berusten bij Bijzondere Banen of de opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich van het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten.

10. Aansprakelijkheid

Alleen in het geval van grove schuld en/of opzet is Bijzondere Banen aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist nakomen van haar verplichtingen. De aansprakelijkheid van Bijzondere Banen is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken. Advertenties moeten na verschijning door de opdrachtgever worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is Bijzondere Banen uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste maar voor de tweede plaatsing schriftelijk en/of via e-mail zijn doorgegeven. De aansprakelijkheid van Bijzondere Banen voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die hierboven is beschreven, is uitgesloten. Bijzondere Banen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het gebruik van de site en/of de diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook storingen in het netwerk en performanceproblemen.
De opdrachtgever vrijwaart Bijzondere Banen voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de opdrachtgever opgegeven advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Bijzondere Banen voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die opdrachtgever op de Site heeft geplaatst.

11. Overmacht

Bij alle situaties van overmacht is Bijzondere Banen ontslagen van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Bijzondere Banen onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Bijzondere Banen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichting in redelijkheid niet van Bijzondere Banen kan worden verlangd. Bijzondere Banen moet hiervan zo spoedig mogelijk melding maken aan de opdrachtgever.

12. Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomst tussen Bijzondere Banen en opdrachtgever / gebruiker wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen die tussen Bijzondere Banen en opdrachtgever /gebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag.

Januari 2013, Gouda